عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

خانه

Confindustria, la crescita prosegue ma è più moderata 

La crescita dell’Italia prosegue nelsecondo trimestre ma a ritmi più moderati, trainata dai servizi, mentre è meno solida la situazione di industria e costruzioni. L’inflazione è persistente come previsto, i tassi di interesse salgono e i prestiti diminuiscono. Dai consumi arrivano segnali misti, mentre gli…

Borsa: Milano peggiora con le banche e cede il 2,4% 
Arriva il nuovo Btp Valore pensato per i risparmiatori 
Meloni, il 25 aprile sia un momento di concordia nazionale 
Bankitalia, a febbraio tassi dei nuovi mutui oltre il 4% 
Bankitalia, ‘lieve ripresa del Pil nel primo trimestre’ 
Confindustria, la crescita prosegue ma è più moderata 

La crescita dell’Italia prosegue nelsecondo trimestre ma a ritmi più moderati, trainata dai servizi, mentre è meno solida la situazione di industria e costruzioni. L’inflazione è persistente come previsto, i tassi di interesse salgono e i prestiti diminuiscono. Dai consumi arrivano segnali misti, mentre gli…

Borsa: Milano peggiora con le banche e cede il 2,4% 
Arriva il nuovo Btp Valore pensato per i risparmiatori 
Meloni, il 25 aprile sia un momento di concordia nazionale 
Bankitalia, a febbraio tassi dei nuovi mutui oltre il 4% 
Bankitalia, ‘lieve ripresa del Pil nel primo trimestre’