آمار نهایی تجارت خارجی ایران منتشر شد
تجارت غیرنفتی سال ۱۴۰۰ از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت
گمرک ایران عدد نهایی تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ را ۱۰۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرد.
در هفته ابتدایی فروردین‌ماه، رئیس‌کل گمرک گزارشی از وضعیت تجارت ایران در سال گذشته اعلام کرد به‌نوعی آمار اولیه بوده است. طبق این گزارش تجار خارجی ایران با رشد ۳۸ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود.
اعلام سخنگوی گمرک، از تکمیل آمار در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد و نشان می‌دهد که مجموع تجارت خارجی از ۱۶۲ میلیون تن اعلام اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۳۸ درصد در ارزش ۱۲.۴ درصد در وزن افزایش داشته است. در رابطه با صادرات نیز از ۱۲۲ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار اولیه به ۱۲۲.۷ میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده است.
درمجموع صادرات غیرنفتی ایران ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. اما در مورد واردات، اعلام اولیه ۴۰ میلیون تن به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بوده که ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. واردات ایران ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ درصد ارزش افزایش دارد.