چنانچه اطلاعات کارت بازرگانیِ معتبر، روی سایت اتاق ایران و ایتالیا بارگذاری نشود، حق رای در مجمع از آن شرکت سلب می گردد.