در دیدار روسای اتاق‌های مشترک ایران و ایتالیا مطرح شد؛
تاکید بر توسعه همکاری‌های ایران و ایتالیا

در دیدار روسای اتاق‌های مشترک ایران و ایتالیا راهکارهای نزدیکی بیشتر روابط و توسعه همکاری‌های دو جانبه بررسی شد.

احمد پورفلاح رئیس اتاق ایران و ایتالیا با همتای ایتالیایی خود جوزپه زامپینی در محل اتاق ایران و ایتالیا دیدار کرد.

در این ملاقات که برای اولین بار پس از انتخاب جوزپه زامپینی به ریاست اتاق ایتالیا و ایران صورت می‌گرفت طرفین ضمن بررسی راهکارهای نزدیکی بیشتر روابط، بر ادامه همکاری‌های دو جانبه تاکید کرده و مقرر کردند در آینده نزدیک ملاقات‌ها و گفت‌وگوهای بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

زامپینی مدیر عامل شرکت آنسالدو انرژیا از بزرگ‌ترین پیمانکاران نیروگاه‌های گازی و ترکیبی در جهان است که سابقه ساخت تعداد زیادی از این نوع نیروگاه‌ها در ایران را هم در کارنامه خود دارد.

در ایـن ملاقـات کـه بـرای اولیـن بــار پــس از انتخــاب آقــای دکتــر زامپینـی بـه ریاسـت اتـاق ایتالیـا ایــران صــورت میگرفــت دبیــرکل اتــاق ایــران و ایتالیــا نیــز حضــور داشــت و طرفیــن ضمــن بررســی راهکارهــای نزدیــک تــر نمــودن روابــط، بــر ادامــه همکاریهــای دو جانبــه تاکیــد نمودنــد و مقــرر گردیــد در آینــده نزدیــک ملاقات‌هــا و گفتگوهــای بیشــتری نیــز صــورت گیــرد. آقــای دكتــر زامپينــي مديــر عامــل شــركت آنســالدو انرژیــا از بزرگتريــن پيمانــكاران نيــروگاه هــاي گازي و تركيبــي در جهــان است که سابقه ساخت تعداد زیادی از این نوع نیروگاه‌ها در ایران را هم در کارنامه خود دارد.