پاپ واتیکان با اشاره به رفتار دوگانه با پناهجویان اوکراینی و دیگر کشورها گفت: “ما نژادپرست هستیم. و این بد است. ”
همچنین پاپ فرانسیس اظهار داشت: “این واقعیت که بسیاری از کشورها بیشتر از پناهندگان اوکراینی جنگ زده استقبال می کنند تا پناهندگان سایر نقاط جهان، نامی ندارد جز نژادپرستی.”
رهبر کاتولیک های جهان در مصاحبه خود با شبکه “رای”«Rai» بر موضع صلح طلبانه خود در مورد جنگ اوکراین تاکید کرد.