آنسا: بر طبق گزارش سازمان آمار ایتالیا، در سه ماهه چهارم سال 2021، تعداد کل ثبت‌ کسب‌وکارهای جدید پس از کاهش جزئی در سه‌ماهه قبل (-0.9%)، افزایش دوره‌ای جدید (+ 4.1%) را نشان می‌دهد. رکوردها نشان دهنده افزایش چرخه ای قوی در بخش ساخت و ساز (+ 20.2٪) و حمل و نقل (+ 9.4٪) است، در حالی که دومین دوره کاهش متوالی در بخش تجارت با کاهش 5.2٪ ثبت شده است.
این سازمان اشاره و تأکید می‌کند در مقایسه با سه ماهه چهارم سال 2020، تعداد کل ثبت شرکت ها در حال افزایش است (10.5٪+) و تنها در بخش تجارت، کاهش 9.9٪ مشاهده شده است. بخش ساخت و ساز در سطح روند افزایش ثبت نام 48.5٪ وجود دارد. به طور متوسط در سال 2021 تعداد ثبت ها بر اساس داده‌های خام، نسبت به سال قبل 14.6 درصد رشد داشته است.
در سه ماهه آخر سال 2021، ورشکستگی و توقف فعالیت در همه بخش ها بر اساس دوره ای و بر اساس روند رو به کاهش است. کاهش کلی 18.6 درصدی نسبت به سه ماهه قبل و 21.3 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال 2020 مشاهده می‌شود که تقریبا نسبت سالهای قبل از اورژانس بهداشتی روند نزولی را نشان می دهد.