بازدید از صنایع تولید مبلمان زیتون (از اعضای اتاق ایران و ایتالیا)

توسط ریاست و دبیرکل اتاق آقای مهندس پورفلاح و خانم مهندس شهابی