انتخابات کمیسیون برندینگ روز سه شنبه 25 مهرماه 1402 با حضور رئیس اتاق ایران و ایتالیا آقای مهندس پورفلاح، دبیرکل خانم مهندس شهابی و 17 نفر از اعضاء محترم این کمیسیون در محل اتاق ایران و ایتالیا برگزار گردید.
در این انتخابات که ریاست آن را نیز آقای مهندس پورفلاح به عهده داشت ابتدا اعضا به معرفی خود پرداخته و کاندیداهای پست ریاست و در مرحله دوم کاندیداهای پست نایب رئیسی این کمیسیون، کاندیداتوری خود را اعلام نمودند. در ادامه و به درخواست ریاست جلسه، نامزدها به معرفی بیشتر و شرح فعالیت های خود پرداختند. سپس برگه‌های رای توزیع و پس از نوشتن آرا توسط اعضاء، برگه ها جمع آوری و قرائت گردید.

  – آقای دکتر رضا نوری به عنوان رئیس کمیسیون برندینگ
  – آقای مهندس عقیل احمدی ماچیانی به عنوان نایب رئیس اول
  – و آقای دکتر محمدمهدی اسرار به‌عنوان نایب رئیس دوم

برای مدت یک سال انتخاب شدند.

– با پیشنهاد آقای مهندس پورفلاح و موافقت اعضاء محترم، خانم صبا توانا به عنوان دبیر کمیسیون تعیین گردید.
مقرر گردید: جلسات ماهیانه کمیسیون، دوشنبه دوم هرماه تشکیل گردد. رویه دعوت از اعضاء محترم برای حضور در جلسات مانند سال های گذشته و با اطلاع رسانی در گروه کمیسیون برندینگ و با ارسال دستور جلسه خواهد بود.
جلسه با تشکر ریاست و دبیرکل اتاق ایران و ایتالیا از اعضاء محترم راس ساعت 17:00 خاتمه یافت.

 

صبا توانا
دبیر کمیسیون برندینگ