شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) اعلام کرد : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،هیچ گونه کارمند ویا نماینده رسمی در کشور ایتالیا نداشته است. پیرو اظهار نظر شخصی عامل‌فروش‌هما در‌خصوص زیرساخت های گردشگری در حاشیه نمایشگاه تی تی جی در شهر رمینی کشور ایتالیا اداره کل روابط عمومی ایران‌ایر (هما) اعلام کرد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،هیچ گونه کارمند ویا نماینده رسمی در کشور ایتالیا نداشته است و اینگونه اظهار نظرها صرفا نظرات شهروندی و شخصی عامل فروش هما در این نمایشگاه بوده است.
بدیهی است اظهار نظر تخصصی در خصوص صنعت گردشگری در حیطه اختیارات وزارت محترم میراث فرهنگی و گردشگری و مبادی رسمی بوده و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این چهار چوب هیچ گونه اظهار نظری نخواهد داشت.