بنا به گزارش دفتر مطالعات کنسرسیوم شرکت‌های کشاورزی ایتالیا، پس از گذشت یک سال از شروع جنگ اوکراین، قیمت کود‌های شیمیایی در ایتالیا دقیقا به سطح قبل از کووید – 19 بازگشته است. بر اساس این گزارش، در ماه ژانویه امسال قیمت هر تن اوره به 600 الی 650 یورو رسیده است که برابر با قیمت این کالا در پائیز 2021 می‌باشد. این قیمت حدود 40 درصد کمتر از قیمت هزار یورویی اوره در ایتالیا در ماه‌های اول پس از آغاز جنگ اوکراین بوده است. بنا به این گزارش، ایتالیا اکنون شوک وارد شده به این بازار (ناشی از جنگ اوکراین) را پشت سر گذاشته و در زمینۀ کود‌های کشاورزی به نقطه تعادل رسیده است، زیرا اگرچه واردات این محصول را از کشورهای اوکراین و بلاروس به ترتیب به میزان 81 درصد و 70 درصد کاهش داده است، ولی در عوض واردات خود را از الجزایر به میزان 160 درصد، از کانادا به میزان 10 درصد، از ترکمنستان به میزان 170 درصد و از چین نیز به میزان 86 درصد افزایش داده است.