اولین جلسه هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا در دوره جدید برگزار و ترکیب هیات رئیسه با اکثریت آرا به‌شرح زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

 

 1-آقای احمد پورفلاح، رئیس

2-خانم هما سادات‌گوشه، نایب رئیس

3-خانم لیدا شهابی‌ارا، نایب رئیس و دبیرکل

4-آقای محمدجعفر برادران، خزانه‌دار و عضو

5-آقای محمد مهدی رئیس زاده، عضو

6-آقای ادوین میرزایان، عضو

7-آقای سید محمد رضوی شیرازی، عضو