1- جهت مشاهده و دریافت گزارش هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا به سی و دومین مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 اینجا کلیک نمایید.

2- جهت مشاهده و دریافت بودجه پیشنهادی سال 1402 اینجا کلیک نمایید.

3- جهت مشاهده و دریافت گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 اینجا کلیک نمایید.

4- جهت مشاهده گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا در مورد حسابها و فعالیتهای سال 1401 کلیک نمایید.