نظرسنجی نشان داد که بخش خدمات ایتالیا برای دومین ماه متوالی در ماه سپتامبر به میزان ناچیزی کاهش یافت که نشان دهنده ضعف مداوم در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.

شاخص مدیران خرید برای خدمات ایتالیایی در ماه سپتامبر به ۴۹.۹ رسید که از ۴۹.۸ در آگوست بدون تغییر بود.

آگوست اولین انقباض در سال جاری را برای بخش خدمات رقم زد که بهتر از بخش تولید مقاومت کرده است زیرا اقتصاد ایتالیا از پایان سه ماهه اول با مشکل مواجه شده است.

تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول ۰.۴ درصد کاهش یافت و بیشتر تحلیلگران انتظار دارند که فعالیت در کوتاه مدت کند باقی بماند.

نظرسنجی نشان داد که شاخص ترکیبی مدیران خرید ترکیبی از خدمات و تولید در سپتامبر به ۴۹.۲ رسید که از ۴۸.۲ در ماه آگوست بالاتر بود اما همچنان به انقباض اشاره دارد.

طبق گزارش رویترز، دولت ایتالیا هفته گذشته پیش بینی رشد خود برای سال ۲۰۲۳ را از یک درصد پیش بینی شده در آوریل به ۰.۸ درصد کاهش داد و چشم‌انداز سال آینده را از ۱.۵ درصد به ۱.۲ درصد کاهش داد.