این جلسات در روزهای 20 و 21 شهریور 1401 برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ها به شرح زیر انتخاب گردیدند:

کمیسیون صنعت و معدن

• آقای پیمان سلیمی رئیس
• آقای افشین ریاحی نایب رئیس اول
• آقای محسن رحیمی نایب رئیس دوم
• خانم میترا انصاف‌جو دبیر

کمیسیون برندینگ

• آقای رضا نوری رئیس
• آقای پیمان بانی شرکا نایب رئیس اول
• آقای عقیل ماچیانی نایب رئیس دوم
• خانم صبا توانا دبیر

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

• آقای پیمان مولوی رئیس
• خانم هاله حسین زاده نایب رئیس اول
• آقای محمدامیر داود نایب رئیس دوم
• خانم آرزو بیسجردی دبیر

کمیسیون گردشگری

• آقای محمد شیرکوند رئیس
• خانم زهرا نقوی نایب رئیس اول
• آقای محسن رحمانی موحد نایب رئیس دوم
• آقای محمدرضا حسنی دبیر

کمیته نوآوری و کارآفرینی

• خانم صنم قطان رئیس
• آقای پیمان بانی شرکا نایب رئیس اول
• آقای محمد زرگر نایب رئیس دوم
• آقای حامد وسمقی دبیر