سی و دومین مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا با دستورات زیر در تاریخ 16 مرداد 1402 ساعت 10 صبح در محل اتاق ایران طبقه دهم برگزار گردید:

در این جلسه که به دلیل ثبت نام اعضا با تاخیر نیم ساعته در ساعت 10:30 آغاز گردید در بخش اول، هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در پنل حضور یافته و هیات رئیسه مجمع را با آراء حاضرین انتخاب ومعرفی نمودند. سپس گزارش عملکرد جاری سال 1401 توسط دبیر کل اتاق قرائت گردید و به دنبال آن بازرس، حسابرس، و خزانه دار به ترتیب گزارش های مالی سال 1401 و همچنین بودجه  سال 1402 را ارائه نمودند که این گزارش ها با اکثریت آرا حاضرین به تصویت رسید.

در ادامه با رای اعضا، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعات و اخبار تعیین شد و موسسه حسابرسی آزمون به عنوان حسابرس اتاق انتخاب شد.

بخش اول جلسه، سخنرانی ریاست محترم مجمع
بخش اول جلسه، سخنرانی ریاست محترم مجمع
بخش اول جلسه، سخنرانی ریاست محترم مجمع
بخش اول جلسه، سخنرانی ریاست محترم مجمع
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش اول مجمع، ارائه گزارش عملکرد جاری سال ۱۴۰۱ توسط دبیر کل
بخش اول مجمع، ارائه گزارش عملکرد جاری سال ۱۴۰۱ توسط دبیر کل
بخش اول مجمع، سخنرانی ریاست محترم اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش اول مجمع، سخنرانی ریاست محترم اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
بخش دوم مجمع، انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا
سی و دومین مجمع عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق مشترک ایران و ایتالیا

در بخش دوم جلسه مجمع، انتخابات هیت رئیسه و بازرسین اصلی و علی البدل انجام شد که افراد زیر به عنوان اعضا اصلی هیات رئیسه :

احمد پورفلاح، تعداد آراء: 84
لیدا شهابی، تعداد آراء: 83
هما سادات گوشه، تعداد آراء: 63
ادوین میرزایان، تعداد آراء: 62
محمد رضوی شیرازی، تعداد آراء: 44
محمد جعفر برادران، تعداد آراء: 36
محمد مهدی رئیس زاده، تعداد آراء: 35
 

و افراد زیر به عنوان اعضا علی البدل:

حمید هنرمند، تعداد آراء: 32
محمد مهدی یوسفی میانجی، تعداد آراء: 23
 

و آقای افشین ریاحی با 56 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای ساعد هرسینی با 17 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

جلسه در ساعت 13 با اعلام نتیجه انتخابات ریاست به پایان رسید.