واجدین شرایط جهت نامزدی برای بازرس اصلی و علی البدل:

1- مدیران عامل

2- اعضا هیئت رئیسه

برای اعضا هیئت رئیسه همراه داشتن وکالت نامه با امضا “اکثریت دارندگان امضا مجاز” بر روی سربرگ شرکت و ممهور به مهر رسمی الزامی است.