1- جهت مشاهده و دریافت گزارش عملکرد جاری سال منتهی به 29 اسفند 1400 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا اینجا کلیک نمایید.

2- جهت مشاهده و دریافت بودجه پیشنهادی سال 1401 اینجا کلیک نمایید.

3- جهت مشاهده و دریافت گزارش حسابرس به مجمع عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 اینجا کلیک نمایید.

4- جهت مشاهده گزارش بازرس اینجا کلیک نمایید.