در سال 2023، حدود 659709 شرکت خارجی ثبت شده در اتاق بازرگانی ایتالیا وجود داشته که 11 درصد از کل شرکت‌ها در ایتالیا را تشکیل می‌دهند. این آمار در مقایسه با دسامبر 2022، حدود 2 درصد و نسبت به 5 سال گذشته، 7 درصد رشد داشته است. بیشتر کارآفرینان خارجی از کشور رومانی، چین و مراکش هستند. بر اساس داده‌های کسب و کار خارجی در ایتالیا، شرکت‌های رومانیایی عمدتا شهرهای ویتربو، تورینو و کرمونا و شرکت‌های چینی شهرهای پراتو، فرمو و فلورانس را ترجیح می‌دهند. این شهرها، شاهد بیشترین تعداد شرکت‌های خارجی در بین شهرهای ایتالیا هستند و 34 درصد از کل مشاغل غیرایتالیایی در آنها قرار دارد.