آنسا- در ماه سپتامبر، کاهش شدیدی در شاخص اطمینان مصرف کننده (از 98.3 به 94.8) و در شاخص ترکیبی اطمینان تجاری (از 109.2 به 105.2) برآورد شده است.
سازمان آمار ایتالیا با اشاره به این نکته اشاره و توضیح می دهد که شاخص اعتماد تجاری برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و به پایین ترین مقدار از آوریل 2021 رسیده است.
برای مصرف کنندگان، بدتر شدن همه متغیرها به استثنای نظرات در مورد وضعیت اقتصادی خانواده و در مورد پس انداز برآورد می‌شود. برای کسب‌وکارها، اعتماد در همه بخش‌ها به استثنای ساخت‌وساز بدتر شد و از 155.8 به 159.5 رسید.
برای مصرف کنندگان، شاخص جو اقتصادی از 92.9 به 81.3 رسید در حالی که شاخص آینده از 96.4 به 91.8 با بیشترین افت می رسد. در شاخص شرکتهای اعتماد شخصی به ترتیب از 100.2 به 99.3 رسید که از شاخص های قبلی 99.7 به 96.9 کاهش را نشان میدهد. شاخص اعتماد مصرف کننده پس از بازگشت در ماه اوت در سطح ثبت شده در ماه جولای است. برای شرکت های بخش تولیدی، این شاخص از 104.0 به 101.3 کاهش یافت در حالی که در خرده فروشی از 113.4 به 110.6 سقوط کرد.
در بخش خدمات این کاهش با کاهش شاخص از 103.0 به 95.9 مشخص تر است. شاخص کل اعتماد کسب و کار در سپتامبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به 105.2 رسید که پایین‌ترین مقدار از آوریل 2021 است. روند شاخص کل توسط تحول منفی اعتماد در بخش تولید و خدمات تعیین می‌شود (در هر دو بخش و در بخش خرده فروشی شاخص برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و از فوریه 2021 و ژانویه 2022 به حداقل رسیده است). در مورد مؤلفه‌های شاخص‌های اطمینان، در بخش ساخت و ساز همه متغیرها در حال بهبود هستند. از سوی دیگر، در تولید هم ارزیابی سفارشات و هم انتظارات در سطح تولید بدتر شد. ارزش بازار سهام نیز کمی‌کاهش یافته است.