دولت اسپانیا اواخر هفته گذشته یک طرح آزمایشی را برای کاهش روزهای کاری هفته به چهار روز بدون کاهش دستمزد کارکنان با هدف حمایت از شرکت های صنعتی کوچک و بالابردن میزان بهره وری در آنها به اجرا درآورد.
در ایتالیا نیز بانک«اینتِسا سانپائولو» به عنوان بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی با ۷۵ هزار کارمند طرح چهار روز کار در هفته بدون کاهش دستمزد را برای کارکنانش اعلام کرد. در تمام اروپا و گاهی فراتر از آن مشابه این طرح برای کار ارائه شده است.
در اسپانیا بخش صنعت چندان تمایلی به اجرای این طرح از خود نشان نمی دهد. گرچه در بیشتر کشورهای اروپایی کمابیش این طرح بصورت آزمایشی در حال اجراست.