کشاورزان در ایتالیا هم‌صدا با دیگر کشاورزان اروپایی با برپایی تجمع خواستار بهبود وضعیت این بخش شدند.

کشاورزان در ایتالیا به جمع معترضان نسبت به سیاست های اتحادیه اروپا که بخش کشاورزی را متاثر ساخته، پیوستند وبا استفاده از تراکتورهای خود موجب مختل شدن رفت و آمد خودروها در مسیرهای منتهی به محل تجمع خود شدند.

اعتراض کشاورزان ایتالیایی در ادامه اعتراضات کشاورزان در سراسر اروپا به منظور درخواست برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی صورت گرفت و در یک هفته اخیر در اعتراض به سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا، قیمت بالای گازوئیل و بیشتر بودن هزینه ها از درآمدها، در نزدیک خروجی های اصلی بزرگراه ها تجمع و جاده ها را مسدود کردند.

با وجود گسترش دامنه اعتراضات کشاورزان اروپایی، روز گذشته سران اروپایی بر سر بسته کمک ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین توافق کردند.