بر اساس خبرگزاری های ایتالیا، درآمدی معادل مجموعاً 418 میلیون و 580 هزار سفر گردشگری (داخلی و خارجی) و گردش مالی حدود 31 میلیارد یورو در تابستان 2022 پیش بینی می‌شود. بر اساس نظرسنجی Panorama Turismo – Mare Italia این آمار نسبت به سال های 2020 و 2021 به میزان مناسبی در حال رشد است، اما مهمترین هدف، رسیدن تعداد گردشگران و در آمدها به میزان سال 2019 می باشد. (411 میلیون و 890 هزار پذیرش و 31 میلیارد و 857 میلیون یورو گردش مالی)