آنسا- برابر اعلام سازمان آمار ایتالیا، ایستات- در سال 2022، برآورد می‌شود که مجموعه سیاست‌های دولت برای خانواده‌ها، نابرابری (اندازه‌گیری شده با شاخص جینی) را از 30.4 درصد به 29.6 درصد و خطر فقر را از 18.6 درصد به 16.8 درصد کاهش دهد. برآوردها شامل اثرات حمایت های اصلی درآمد خانواده‌ هاست که در سال 2022 اتخاذ شد شامل: اصلاحات Irpef. کمک هزینه به مجردها و افزایش یارانه فرزندان تحت تکفل. کمک هزینه یک نوبتی 200 و 150 یورویی، یارانه قبوض برق و گاز و تجدید ارزیابی حقوق بازنشستگان.