بخش‌های بیوتکنولوژی، داروسازی و تجهیزات پزشکی از بخش‌های فناوری پیشرفته در ایتالیا بشمار می‌رود که در دوره کووید 19مورد بیشترین توجه قرار گرفته و با رشد همراه بوده است. از سال 2021 تا امروز، 603 استارت‌آپ جدید در ایتالیا در حوزه علوم زیستی شروع به فعالیت کرده‌اند که 48 استارت‌آپ از آنها، در سه ماه اول سال جاری تقریبا 2 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم دریافت کرده‌اند. این امر گویای برخی تاثیرات مثبت از دوره همه‌گیری است که شتاب زیادی به توسعه سلامت دیجیتال و علوم زیستی در طول دو سال داده است. در میان استارت‌آپ‌های مذکور، حوزه بیوتکنولوژی با 227 شرکت بیشترین سهم را داشته و بعد از آن حوزۀ فناوری پزشکی با تعداد 168، حوزه سلامت دیجیتال با 112 و بخش خدمات علوم زیستی با 96 مورد قرار دارند. براساس آمارهای منتشر شده توسط Innlifes (مجله تحلیلی و داده‌ای فعال در حوزه نوآوری علوم زیستی و استارت‌آپ)، در سال 2021 در ایتالیا، 5600 شرکت در بخش‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی فعالیت داشته‌اند که نسبت به سال 2020 حدود 6.9 درصد رشد کرده است.