حدود 1.2 میلیارد یورو هزینه در ماه معادل 7.2 میلیارد یورو بین مارس و آگوست برای کمک هزینه کودکان پرداخت شده است. سازمان رفاه اجتماعی ایتالیا INPS در رصد تازه خود ضمن اعلام این مطلب گزارش کرده است، این کمک به طور متوسط برای 5.2 میلیون خانوار برای 8.3 میلیون کودک در ماه در نظر گرفته شده است.
میانگین مبلغ ماهیانه کمک هزینه برای 1.6 کودک در پنج ماه (اسفند تا مرداد) معادل 233 یورو بود ، در حالی که این مبلغ برای هر کودک همیشه به طور میانگین در نیمه اول سال 145 یورو بوده است.
این کمک هزینه توسط INPS در صورت تقاضا (، به جز خانواده‌هایی که درآمد شهروندی (RdC) دریافت می‌کنند) پرداخت می‌شود پرداخت کمک هزینه، با کسر از مبلغ نظری مربوط به سهم درآمد شهروندی مربوط به فرزندان، به طور خودکار انجام خواهد شد.