بنا به گزارش تحقیقاتی دانشگاه کاتولیکا (میلان) به همکاری بانک “امیلیا رومانیا”، در ماه مارس 2024 برای تقریبا نیمی از مردم ایتالیا (55 درصد)، هزینه زندگی و تورم اقتصادی، مهمترین مسئله می‌باشد و موضوعاتی همچون حفاظت از محیط زیست، تغییرات آب و هوا و سیاست (جنگ اوکراین و بحران‌های بین‌المللی) در رتبه بعدی قرار می‌گیرند. از نقطه نظر جنسیت، مسئله افزایش قیمت‌ها و موضوع سیاست عمدتا مسائل مردانه محسوب می‌گردند، در حالی که تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان مسائل زنانه می‌باشند و مردان به این موضوعات، توجه بسیار کمتری دارند. در بین شهروندان ایتالیایی علاقه به موضوعات سیاسی و تحولات بین‌المللی (نظیر جنگ اوکراین) کمتر به چشم می‌خورد و در همان سطوح بررسی‌های قبلی (12 درصد) باقی مانده است. این نظرسنجی از طریق مصاحبه با یک نمونه آماری از شهروندان ایتالیایی متشکل از 5 هزار نفر تهیه شده است.