بر اساس گزارش مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا (Csc)، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال 2023 نیز ضعیف باقی مانده و انتظارات برای سه ماهه چهارم همچنان بهبود نیافته است. این گزارش نشان می‌دهد در حالی که صنعت ایتالیا با کاهش تولید و فروش مواجه شده، بخش خدمات نیز با رکود مواجه است. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و افزایش قیمت انرژی نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده است.

طبق برآورد مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال 2023 به 1.5 درصد کاهش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی این امر، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا است که باعث می‌شود هزینه استقراض خانوارها و شرکت‌ها بیشتر شده و در نتیجه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود. دلیل دیگر، افزایش قیمت انرژی است که می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های کسب‌و‌کار و خانوارها وارد کند. مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا به دولت این کشور توصیه کرده است که برای جلوگیری از رکود اقتصادی، اقداماتی را برای کاهش تورم، افزایش نقدینگی و حمایت از تقاضای داخلی و خارجی انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولت و ارائه مشوق‌های مالی به شرکت‌ها باشد.