براساس آمارهای منتشر شده توسط اداره ملی آمار ایتالیا (Istat)، تعداد شاغلان در این کشور در ماه سپتامبر سال 2023 نسبت به ماه قبل 0.2 درصد و نسبت به سال قبل 2.2 درصد افزایش یافته است. این افزایش اشتغال در ماه سپتامبر، عمدتا ناشی از افزایش تعداد افراد شاغل دائمی و خوداشتغال بوده است. تعداد افراد شاغل دائمی نسبت به ماه قبل، 0.8 درصد و نسبت به سال قبل 2.9 درصد افزایش یافته است، تعداد افراد خوداشتغال نیز نسبت به ماه قبل 0.7 درصد و نسبت به سال قبل 1.5 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد افراد بیکار در ماه سپتامبر، نسبت به ماه قبل 1.9 درصد و نسبت به سال قبل 5.1 درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتا ناشی از افزایش تعداد زنان بیکار بوده است. این آمارها نشان می‌دهند که روند افزایش اشتغال در ایتالیا همچنان ادامه دارد که این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند.