اعضاء محترم :

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) و انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا در تاریخ 16 مرداد 1402 بدینوسیله از علاقمندان جهت حضور، رای دهی و یا کاندیداتوری به‌شرح زیر دعوت به عمل می‌آید:

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت کاندیداتوری در هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا:

-رزومه شغلی و تحصیلی

– اصل نامه درخواست کاندیداتوری در ترکیب هیات رئیسه بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضاء مجاز

-کپی کارت معتبر و تمدید شده اتاق ایران و ایتالیا (حداقل یک سال از مدت عضویت گذشته باشد).

کاندیداهایی که به دلیل عدم امکان حضور در مجمع نماینده معرفی می‌نمایند، ضروری است نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی (محضری) به فرد معرفی شده اقدام نمایند.

علاقمندان لطفا مدارک خود را حداکثر تا ساعت 12 مورخ 07 مرداد ماه 1402 به صورت فیزیکی (دستی) به دبیرخانه این اتاق تحویل فرمایند.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت نامزدی برای بازرس اصلی و علی البدل اتاق ایران و ایتالیا:

واجدین شرایط جهت نامزدی برای بازرس اصلی و علی البدل:

1- مدیران عامل

2- اعضا هیئت رئیسه

برای اعضا هیئت رئیسه همراه داشتن وکالت نامه با امضا “اکثریت دارندگان امضا مجاز” بر روی سربرگ شرکت و ممهور به مهر رسمی الزامی است.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت رای دهی در مجمع عمومی، انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتاق ایران و ایتالیا:

1- اصل کارت بازرگانی معتبر اتاق ایران و یا کارت عضویت اتاق های استانی

1- اصل کارت عضویت معتبر اتاق ایران و ایتالیا (حداقل 3 ماه از تاریخ عضویت گذشته باشد).

2- کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی (مربوط به اعضای هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز).

-برای افرادی که به عنوان نماینده شخص حقوقی جهت رای دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی نامه رسمی بر روی سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء (صاحبان امضاء مجاز – اصل مهر و اصل امضا)، کارت عضویت معتبر اتاق، اصل کارت ملی و کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی (مربوط به اعضای هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز) الزامی است.

-در مورد افرادی که به عنوان نماینده شخص حقیقی جهت رای دهی در مجمع حضور خواهند داشت، علاوه بر مدارک فوق همراه داشتن وکالتنامه رسمی (محضری) نیز الزامی است.

-هر شخص مجاز است عهده دار وکالت رسمی (2 عضو حقیقی و یا نمایندگی 2 شخص حقوقی) جهت حضور در مجمع باشد.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا