جلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا به صورت حضوری روز سه شنبه مورخ 24/08/1401 با مسئولیت خانم قطان و حضور اعضا محترم کمیته آقایان یوسفی و علیزاده و دبیر کمیته آقای وسمقی راس ساعت 14 در محل اتاق آغاز گردید.
دستور جلسه:
بررسی طرح های ارائه شده توسط جهاد دانشگاهی


در ادامه ی بررسی طرح های ارائه شده توسط جهاد دانشگاهی و پیرو جلسه مورخ 26 / 2 / 1401، تعداد 7 عنوان طرح بررسی و رتبه بندی گردیدند و مقرر شد بر اساس بررسی صورت گرفته و رتبه اخذ شده اقدامات لازم صورت پذیرد.
جلسه ساعت 15.45 خاتمه یافت.

 

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی