به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله دولت ایتالیا به منظور ساده تر کردن بروکراسی برای شرکت های صادر کننده کالا طرحی را با عنوان «میز واحد گمرکی» تعریف نموده است. بر اساس این طرح، کلیه امور گمرکی مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی و یا ترانزیتی در یک زمان و در یک مکان واحد انجام خواهد گرفت. بر اساس قانون گمرکی جدید که جایگزین قانون تلفیقی گذشته خواهد شد، کلیه بررسی‌های اداری پیش بینی شده توسط مقررات اتحادیه اروپا جهت بازرسی و صدور مجوز تنها توسط یک دفتر (میز واحد گمرکی) انجام خواهد گرفت و فرآیندهای تکراری، درخواست ها، پاسخ ها با سیستم کاغذی کنار گذاشته خواهد شد و به علاوه با دیجیتالیزه شدن سیستم، ارائه تقاضا و دریافت مجوزها بصورت دیجیتال انجام خواهد گرفت. اما در هر حال ادارات ذیربط این طرح (میز واحد گمرکی) همواره این حق را دارند که بر اساس اصل تحلیلی ریسک و با در نظر گرفتن شاخص‌های عینی (مثلاً مبدا و نوع کالا) و شاخص‌های ذهنی، یعنی مربوط به افرادی که ترخیص کالا از گمرک را انجام می‌دهند، روی انواع خاصی از عملیات گمرکی کنترل  بیشتری انجام دهند.