روزنامه دست راستی لیبرو ، نخستین نخست‌وزیر زن ایتالیا را «مرد سال» نامید.

این روزنامه نوشت که جورجیا ملونی سقف شیشه‌ای را شکسته و کلیشه‌های جنسیتی را باطل کرده است.