به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا نظر خود را پیرامون پیش نویس بودجه کشور ایتالیا برای سال 2023 اعلام نمود. کمیسیون اروپا در گزارش خود آورده است، با وجود اینکه دولت ایتالیا ملاحظات این کمیسیون را در مورد کاهش هزینه‌های جاری لحاظ نموده ولی در مورد برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش هزینه نیروی کار، تغییرات مورد انتظار کمیسیون اروپا در نظر گرفته نشده است.
بنا به عقیده ولادیس دومبروسکی، معاون کمیسیون اقتصادی اروپا، ایتالیا باید از یک طرف اقدامات لازم در مورد کاهش تقاضا برای انرژی و کمک به قشر آسیب پذیر را بکار گیرد و از طرف دیگر هزینه‌های دولت را کاهش و به سرعت اصلاحات در دست را شروع نماید. البته با وجود اظهارات مذکور، به عقیده کمیسر امور اقتصادی اروپا، پائولو جنتیلونی، بطور کلی نظر اتحادیه اروپا در مورد بودجه سال 2023 ایتالیا با وجود برخی انتقادات مثبت می‌باشد. کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و متغییر سازی منبع انرژی و همچنین کاهش هزینه‌های جاری دولت از جمله مهمترین توصیه‌های اتحادیه اروپا به کشور ایتالیا می‌باشد.