در ماه فوریه صادرات ایتالیا به میزان 7 درصد و واردات این کشور به میزان 5.4 درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت. این افزایش صادرات ماهانه مربوط به همه بخش‌ها بوده و عمدتا ناشی از فروش بیشتر کالاهای سرمایه‌ای (با رشد 10.5 درصدی) است. همچنین افزایش واردات کالاهای مصرفی (13.6 درصد)، کالاهای مصرفی غیربادوام (7.3 درصد) و کالاهای سرمایه‌ای (8.3 درصد) به ثبت رسیده است. در سه ماهه بین دسامبر 2023 تا فوریه 2024 نیز، صادرات ایتالیا نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 0.7 درصد افزایش یافته است که صادرات کالاهای مصرفی بادوام (به میزان 7.3 درصد و کالاهای سرمایه‌ای 2.5 درصد رشد داشت؛ در مقابل، صادرات انرژی کاهش 12.2 درصدی، واردات انرژی کاهش 18.1 درصدی و واردات کالاهای مصرفی بادوام نیز کاهش 11.4 درصدی را ثبت کرد.