بر اساس دعوت واحد “تجاری سازی جهاد دانشگاهی” از کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق ایران و ایتالیا، جلسه ای در تاریخ 9/11/1401 با حضور خانم قطان رییس کمیته، آقای علیزاده، آقای رحمانی موحد، آقای وسمقی دبیر کمیته و 8 واحد فناور جهت مصاحبه، معاونین 3 پارک، 24 مرکز رشد و دبیران 30 مرکز نوآوری و شتابدهی بصورت حضوری و آنلاین راس ساعت 9 در واحد تجاری سازی جهاد دانشگاهی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم طهماسبی (نماینده مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی) ضمن تشکر از اعضای کمیته جهت حضور، توضیحات مبسوطی در مورد مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی ارائه نمودند و در ادامه خانم قطان ضمن معرفی اتاق ایران و ایتالیا، کمیته، اهداف و نوع عملکرد آن را تشریح نمودند.

طبق برنامه از قبل تعیین شده برخی واحد های فناور بصورت آنلاین/حضوری نسبت به معرفی طرح های خود اقدام نمودند و مقرر گردید صاحبان این طرح ها توضیحات و اطلاعات تکمیلی خود را جهت تصمیمات مقتضی از طریق مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی برای کمیته ارسال نمایند.
جلسه ساعت 12.15 خاتمه یافت.

 

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی