جلسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز یک شنبه مورخ 18 / 10 / 1401 با مسئولیت خانم قطان و حضور اعضا محترم کمیته خانم محمودی و آقایان یوسفی، ریاحی، بانی شرکا، علیزاده و دبیر کمیته آقای وسمقی راس ساعت 11 در محل اتاق برگزار گردید.
دستور جلسه:
بررسی طرح های ارائه شده توسط جهاد دانشگاهی
در ادامه ی بررسی طرح های ارائه شده توسط جهاد دانشگاهی، تعداد 9 عنوان طرح بررسی و رتبه بندی گردیدند و مقرر شد بر اساس بررسی صورت گرفته و رتبه اخذ شده اقدامات لازم صورت پذیرد.
جلسه ساعت 13.15 خاتمه یافت.

 

حامد وسمقی
دبیر کمیته نوآوری و کارآفرینی