انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 21/06/1401 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل، خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل این اتاق برگزار و افراد ذیل بعنوان هیئت رئیسه کمیسیون مذکور انتخاب گردیدند:

• آقای محمد شیرکوند رئیس
• خانم زهرا نقوی نایب رئیس اول
• آقای محسن رحمانی موحد نایب رئیس دوم
• آقای محمدرضا حسنی دبیر

همچنین مقرر شد اولین جلسه این کمیسیون در روز دوشنبه 18 مهر 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار گردد.